UCANCAM STANDARD jest wersją przeznaczoną dla użytkowników prowadzących obróbki na ploterach frezujących, którzy nie zajmują się zaawansowanym frezowaniem 3-osiowym. Oprogramowanie najczęściej stosowane jest w branży stolarskiej, reklamowej, dekoracyjnej oraz artystycznej.

OPIS FUNKCJONALNOŚCI CAD

Rysowanie i edycja

Oprogramowanie pozwala na proste i intuicyjne tworzenie oraz edycję rysunków. Do dyspozycji użytkownika są funkcjonalności inteligentnego przyciągania, dynamiczna nawigacja, praca na węzłach oraz możliwość importu projektów wektorowych z zewnętrznych programów CAD tj. dxf, eps, plt, AI oraz bitmap tj. jpg, bmp, tif, png.

Obróbka rysunków

Funkcje obróbki obrazów zawierają opcje trasowania. W celu uzyskania wiernego, wektorowego odwzorowania użytkownik posiada do dyspozycji funkcje przekształceń obrazów do skali szarości, ustawianie progów, jasności oraz kontrastu. Funkcje te w prosty sposób pozwalają na uzyskanie materiału do modułu CAM.

Edycja tekstu

Użytkownik posiada do dyspozycji rozbudowany moduł edycji tekstu tj. obrót, skalowanie, przemieszczanie, rozcinanie, ułożenie na krzywej, zmiana czcionek itp. Tekst może być edytowany po przeprowadzeniu transformacji. Opracowany tekst może zostać ograniczony konturem, do którego wielkości dopasuje się automatycznie pod względem ilości wierszy.

Opisanie krzywej

Oprogramowanie może automatycznie generować krzywe opisane matematycznie jak poniżej:

Numery seryjne

Prosty automatyczny moduł do tworzenia ciągów oznaczeń. Otrzymane numery można w prosty sposób umieszczać na detalach.

Kopiowanie wzdłuż krzywej

Rozmieszczenie obiektów wzdłuż krzywej z zadanymi parametrami pozwala na otrzymanie ciekawych wzorów do frezowania.

Kopiowanie w szyku

Prosty sposób na powielanie detali w szyku liniowym lub kołowym. Przy określaniu poszczególnych parametrów szyku użytkownik otrzymuje wizualizację efektów przed ich zastosowaniem.

Transformacja artystyczna

Oprogramowanie pozwala na otrzymanie ciekawych efektów transformacji przy użyciu automatycznych funkcji tj. zmiana perspektywy, obrót zniekształcający, ograniczenie kształtem poprzez przeciągnięcie, skalowanie w obrysie.

Link do strony z przykładami flash: http://www.ucancam.com/view02eng.asp

Przycinanie

Proste i intuicyjne przycinanie do węzłów

Operacje Boolowskie

Operacje logiczne obejmujące funkcjonalności suma, różnica, cześć wspólna.

Lokowanie i wyrównanie poprzez przeciągnięcie

Stosowane przy przemieszczaniu lub skalowaniu. Po przytrzymaniu klawisza ALT oprogramowanie automatycznie zapamiętuje charakterystyczny punkt początkowy i końcowy do przemieszczenia.

Auto-nesting

Automatyczne rozmieszczenie zaznaczonych elementów na zadanej powierzchni. Użytkownik może ustawić parametry procesu tj. szerokość ubytku technologicznego (np. średnica narzędzia), odstęp, kąt obrotu. Funkcja pozwala na ogromną oszczędność przy projektowaniu rozkroju oraz znaczną oszczędność materiału.

Edycja węzłów

Funkcjonalności edycji węzłów obejmują: dodawanie, usuwanie, rozłączanie, łączenie, zamykanie, przekształcanie do linii, przekształcanie do krzywej, wygładzanie, symetria, wyrównanie (justowanie), punkt początkowy, automatyczne usuwanie punktów, zaokrąglenie oraz pion.

Praca na warstwach

Możliwość przenoszenia obiektów do poszczególnych warstw ułatwia wytypowanie poszczególnych elementów do modułu CAM. W dużym stopniu zwiększa przejrzystość przy projektowaniu.

OPIS FUNKCJONALNOŚCI CAM

Moduł CAM zapewnia szybkie i precyzyjne opracowywanie ścieżek narzędziowych. Do najważniejszych funkcjonalności modułu CAM należą:

  • Biblioteka narzędzi (możliwość edycji, dodawania lub usuwania narzędzi z biblioteki)
  • Możliwość przypisania parametrów obróbki do poszczególnych narzędzi z biblioteki (technolog zadaje parametry narzędzi dla operatora)
  • Symulacja wraz z wizualizacją przed zastosowaniem programu na maszynie (eliminowanie kolizji, zwiększenie wydajności maszyny, oszczędność narzędzi i materiału).

Dostępne strategie CAM

Obróbka po konturze

Obróbka po konturze jest szeroko stosowanym procesem obróbczym w szczególności przy rozkroju materiału. Dostępne są funkcje frezowania wewnątrz, na oraz na zewnątrz konturu.

Do dyspozycji użytkownika oddano pełną kontrolę procesu skrawania.

Rampa

Wejście po rampie o zadanej długości i pod zadanym kątem. Funkcjonalność pozwala na ochronę narzędzia przed uszkodzeniem w przypadku prostopadłego wejścia w materiał. Przy zastosowaniu tej strategii wejścia nie pozostawimy śladu wejścia na materiale.

Frezowanie wgłębne, warstwowe

Użytkownik może przeprowadzić obróbkę poprzez warstwowe wejścia i wyjścia z materiału. Strategia jest użyteczna w przypadku obróbki twardych materiałów. Strategia pozwala również na lepsze odprowadzenie ciepła i wióra.

Wejście/wyjście

Programowanie wejścia/wyjścia na zewnątrz materiału z zadanym ich odsunięciem przy użyciu łuku (opis promienia) lub linii (opis długości i kąta)

Tworzenie mostków

W celu lepszego trzymania małych detali przy wycinaniu użytkownik posiada możliwość tworzenia mostków poprzez zadanie ich ilości lub odległości między nimi. Ponad to możliwe jest podanie długości i wysokości mostków.

Frezowanie trochoidalne

Frezowanie trochoidalne to bardzo skuteczna metoda wykonywania rowków. Stały ruch kołowej interpolacji wykorzystywany do osiągnięcia wymaganej szerokości szczeliny. Strategia ta jest niezwykle użyteczna przy obróbce bardzo twardych materiałów i pozwala na bardzo dobre odprowadzenie ciepła z obszaru obróbki.

Frezowanie kieszeni

Wierszowanie

Tworzenie obróbki poprzez równoległe przejścia narzędzia

Offset (przesunięcie)

Narzędzie porusza się z zadanym przesunięciem. Poszczególne przejścia automatycznie łączone są poprzez przejścia łukiem, podobnie jak praca w narożach. Z uwagi na płynne przejścia jest to strategia szybkościowa (HSM)

Rowek trochoidalny przy frezowaniu kieszeni

Wejście w materiał i frezowanie pierwszego rowka jest najbardziej obciążonym procesem przy frezowaniu kieszeni ze względu na pełne opasanie narzędzia przez materiał. Oprogramowanie w sposób automatyczny dodaje trochoidalne ścieżki oraz redukuje posuwy w tym obszarze. Czynność ta chroni maszynę i narzędzie przed zniszczeniem.

Inne strategie obróbcze i funkcjonalności

Frezowanie naroży 3D

Frezowanie naroży 3D pozwala na uzyskanie efektu kąta prostego bez zaokrągleń technologicznych wynikających ze średnicy narzędzia. Funkcja ta jest niezwykle przydatna przy tworzeniu intarsji.

Mediana

Tworzenie ścieżki po medianie (wartości środkowej) zaznaczonej geometrii

Wiercenie

Funkcjonalność pozwalająca na wiercenie otworów w punktach, na zadanej krzywej, w środku obiektów lub regionów

Intarsja

Automatyczne przygotowanie wkładu i osnowy w celu ich zespolenia, tzw. intarsja

Inteligentne frezowanie

Strategia pozwalająca na znaczne zwiększenie efektywności wybierania poprzez możliwość zastosowania obróbki wielonarzędziowej. Strategia pozwala na wybór narzędzia do obróbki zgrubnej i wykańczającej. Obróbka wykańczająca rozpoznaje wybranie wykonane przez narzędzie z obróbki zgrubnej i nie powiela działania w obszarze obróbki zgrubnej.

Pryzma

Strategia opracowana w celu prostego i szybkiego opracowywania efektu pryzmy, mającego zastosowanie w tworzeniu oznakowania w reklamie. Dostępne są dwa rodzaje opisu geometrii przy szczycie skosu: z kątem zaokrąglonym oraz kątem szpiczastym.

Wytłoczenie

Frezowanie z efektem wytłaczania głównie jest używane przy produkcji mebli oraz reklamy. Dzięki jej wykorzystaniu użytkownik uzyska efekt płaskorzeźby, która może zostać wykonana poprzez dwie strategie wykonawcze tj. tworzenie reliefów wypukłych oraz wklęsłych.

Grawerowanie punktowe ze zdjęcia

Automatyczna strategia obróbcza pozwalająca na mechaniczne grawerowanie narzędziem rylcowym ze zdjęcia. Wsadem do obróbki jest zdjęcie w odcieniach szarości. Program w stosunku do zaciemnienia przyporządkowuje głębokość wejścia w materiał

Frezowanie ze zdjęcia

Obróbka pozwalająca na proste i automatyczne frezowanie płaskorzeźb na podstawie wczytanego zdjęcia. Zdjęcie winno zostać przygotowane w odcieniach szarości, na podstawie których program dobierze głębokość wejścia w materiał. Materiał frezowany jest strategią wierszowania wzdłuż osi X lub osi Y.

Artystyczna transformacja ścieżek narzędziowych

Zmiana ścieżek obróbczych poprzez ich ograniczenie konturem lub zniekształcenie perspektywy.

Obsługa osi obrotowej

Strategia umożliwiająca programowanie maszyn wyposażonych w przystawkę obrotową. Funkcjonalność ta rzutuje 3 osiowe strategie obróbcze na powierzchnie cylindryczną.

Symulacja obróbki

Weryfikacja zaprojektowanej obróbki z możliwością stosowania renderingu struktury materiałów odzwierciedla efekty, jakie zostaną otrzymane po frezowaniu. Weryfikacja zmniejsza prawdopodobieństwo popełnienia błędów na maszynie, a zarazem niweluje koszty z nimi związane.

Postprocesory

DIGIMA zapewnia dostęp do optymalnych postprocesorów do swoich obrabiarek. Wdrażamy również postprocesory pod maszyny z innymi układami sterowań jak np. Biesse, FANUC, Sinumerik, HOMAG, MasterWood, Microstep, RichAuto, SCM itp.