Professional

UCANCAM PROFESSIONAL to najsilniejsze narzędzie z grupy programów frezerskich, które zawiera wszelkie funkcjonalności wersji STANDARD oraz WAVEBOARD rozszerzone o narzędzia do modelowania bryłowego oraz strategie do prowadzenia 3-osiowej, symultanicznej obróbki.

OPIS FUNKCJONALNOŚCI CAD

Funkcje CAD STANDARD

Oprogramowanie posiada wszelkie funkcjonalności wersji STANDARD.

Funkcje CAD WAVEBOARD

Oprogramowanie posiada wszelkie funkcjonalności wersji WAVEBOARD.

Import modeli

Wsparcie rozszerzeń IGES, STL, OBJ

Tworzenie powierzchni standardowych

Tworzenie powierzchni płaskich, sferycznych, cylindrycznych, stożków, elipsoid oraz typu torus

Swobodne tworzenie powierzchni

Zamykająca, łącząca, na siatce, obrotowa, powstała po wyciągnięciu

Edycja powierzchni

Tworzenie fazek, zaokrągleń, przedłużenie, docinanie, podział, łączenie

Krzywe 3D - tworzenie i edycja

Krzywe 2D mogą być przekształcane w krzywe 3D, które w dalszej kolejności mogą zostać edytowane w przestrzenie z wykorzystaniem węzłów.

Opisanie krzywej

Oprogramowanie może automatycznie generować krzywe opisane matematycznie jak poniżej:

Auto-nesting

Automatyczne rozmieszczenie zaznaczonych elementów na zadanej powierzchni. Użytkownik może ustawić parametry procesu tj. szerokość ubytku technologicznego (np. średnica narzędzia), odstęp, kąt obrotu. Funkcja ta pozwala na ogromną oszczędność przy projektowaniu rozkroju oraz znaczną oszczędność materiału.

Nesting interaktywny

Niezwykle przydatna, rozszerzona funkcjonalność auto-nestingu. Użytkownik otrzymuje możliwość ingerencji w sposób rozmieszczenia zaproponowany przez program. Narzędzie utrzymuje ograniczenia technologiczne tj. wielkość materiału, szerokość szczeliny po narzędziu oraz elementy sąsiadujące, lecz pozwala na manualne rozmieszczenie poprzez swobodne przesunięcie, obrót, lustro tam gdzie jest to możliwe.

OPIS FUNKCJONALNOŚCI CAM

Funkcje CAM STANDARD

Oprogramowanie posiada wszelkie funkcjonalności wersji STANDARD.

Rzutowanie ścieżki na powierzchnię

Funkcjonalność pozwala na prostopadłe rzutowanie ścieżki narzędziowej na powierzchnię, wynikiem czego jest otrzymanie strategii 3-osiowej odwzorowującej kształt tekstu lub innej grafiki wektorowej w przestrzeni 3D.

Równolegle – Obróbka zgrubna 3D

Strategia zgrubnego usuwania równoległych warstw materiału z zadanym skokiem w osi Z.

Wgłębnie – Obróbka zgrubna 3D

Strategia obróbki wgłębnej charakteryzuje się zbliżonymi ruchami narzędzia jak w przypadku wiercenia. Metoda obróbki charakteryzuje się szybkim usuwaniem materiału w przypadku konieczności głębokich wybrań. Obróbka nie powoduje obciążenia maszyny w osi X i Y, dzięki czemu zapobiega powstawaniu wibracji.

Wierszowanie – Obróbka wykańczająca

Strategia polegająca na usuwaniu materiału poprzez równoległe do siebie ścieżki narzędziowe. Najczęściej stosowana obróbka, przeznaczona do wykańczania powierzchni frezem kulowym po obróbce zgrubnej. Użytkownik może zadać ruch liniowy w dowolnym kierunku lub pod dowolnym kątem.

Kształtowo – Obróbka wykańczająca

Szybkościowa (HSM) strategia wykańczająca polegająca na szybkim, warstwowym usuwaniu materiału z możliwie rzadką zmianą głębokości. Obróbka może zostać ograniczona przez użytkownika poprzez wprowadzenie zakresu odsunięcia i głębokości. Ścieżki narzędziowe dopasowane są do ruchów po łuku, co w znacznym stopniu ogranicza długość G-kodu.

Promieniowa – Obróbka wykańczająca

Obróbka doskonale sprawdzająca się we frezowaniu części eliptycznych. Ścieżki narzędziowe stykają się w stałym punkcie modelu i promieniowo odzwierciedlają kształt obrabianego detalu

Symulacja bryłowa

Weryfikacja efektów zaprojektowanej obróbki z uwzględnieniem kształtu narzędzia i możliwością zadania tekstury materiałów dostępnych w bibliotece programu.

Obróbka obrotowa – stół obrotowy

Strategia pozwalająca na programowanie maszyn ze stołem obrotowym. Obróbka może być prowadzona wzdłuż osi X lub Y. Możliwe jest zadanie obróbki zgrubnej poprzez określenie warstwy zebrania.